این روزها شهرداری تهران نیز شاهد تلاقی شفافیت و جوانگرایی است. حناچی شهردار تهران هم که با شعار شفافیت به شهرداری آمده بود سامانه شفافیت شهرداری را راه اندازی کرد تا به وعده خود عمل کند هر چند این سامانه نیز دارای نواقصی بود اما نوید راهی تازه برای این سازمان بود.