ثبات سیاسی و حاکمیتی برای طبقه متوسط اهمیت بیشتری از مطالبات اقتصادی دارد و این، احتمال اعتراض سیاسی از سوی این طبقه را کاهش می­ دهد.