حضور شیخ عیسی قاسم در نجف می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را پیش روی انقلاب بحرین قرار دهد. جلب حمایت گروه‌ها و شخصیت‌های بزرگ و تأثیر‌گذار جهان تشیع، می‌تواند بخشی از این ظرفیت‌ها باشد.