این کارشناس مسائل سیاسی در خصوص رویکرد نهایی جریان سازش در کشور نیز گفت: جریان‌های سیاسی که شیفتگی خاصی نسبت به آمریکا دارند، باید تغییر رویه داده و واقعیت آمریکا در جامعه بین‌الملل را ببینند و بر اساس این واقعیت‌ها رفتار خود را تغییر بدهند.