بازیگر برنده اسکار خود را حامی آزادی متهمان پرونده موسوم به جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست معرفی می‌کند.