فرمانده هوافضای سپاه می‌گوید: تمام کشور‌های دنیا قائل به این هستند که ماهواره و ماهواره بر، لبه تکنولوژی است. این فناوری را ما به کمک آمریکا و اروپا به دست نیاوردیم.