جوانانی به صورت آتش به اختیار در ماه مبارک رمضان با هزینه کرد ۸،۰۳۹،۰۰۰ تومان به ۵،۶۴۸ نفر افطاری ساده دادند.