این سخنان جنیدی به عقید و نظر بسیاری آبی بر روی آتش تحقق وعده‌های دولت و تیر خلاصی بر امید و آرزوی اندک هواداران روحانی که به وعده‌های دولت امید بسته‌اند بود.