ستاد مقابله با گسترش بیماری کرونا در ورزش، تمامی مسابقات ورزشی در کشور را از روز دوشنبه به مدت ۱۰ روز لغو کرد.