رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: لازمه وحدت تجلی خدای متعل در زندگی بشری است باید خدا در زندگی ما تجلی پیدا کند.