نواقص برخی از قوانین مهمی که در مجلس دهم تصویب شده است گاها آسیب‌هایی را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور بوجود آورده و باعث ورود رهبر انقلاب به این موارد شده است.