عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: آمریکایی ها هیچ وقت قابل اعتماد نبودند و ما یکبار به آنها فرصت دادیم برایمان بس است.