موضوع عدالت به معنای عام آن بعنوان یکی از اصیل ترین آرمانهای دین مبین اسلام مطرح است و به تبع آن در زمره اصلی ترین آرمانهای انقلاب سلامی نیز بشمار می آید. از عمده ترین زیرمجموعه های عدالت و از میان گستره وسیعی از مفاهیم وابسته به عدالت؛ نظیر عدالت حقوقی و قضایی، عدالت در مناسبات اخلاقی و انسانی، ...