تجربیات موفق و عمدتا ناموفق در بیگ پروداکشن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که باید باید محتاطانه هزینه کرد و روی هر موضوع و هر قصه و هر فیلم‌سازی هم نمی‌توان سرمایه‌گذاری نمود.