در واکاوی تبعات این اقدام سوال پیش می آید که بین یک مدیر کل و یا مدیر شهری در استان با کاندیدا چه بده بستانی وجود دارد که حضور تمام و کمال مدیر استانی را منجر شده است .