مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: امسال میزان بارندگی های کشور تا کنون به رقم ۳۴۲ میلیمتر رسیده که نسبت به سال آبی پارسال از رشد ۲ برابری برخوردار شده است.