فاطر۲۴/ روحانی که با اجرای برنامه‌های شاد و جذاب جوانان و نوجوانان زیادی را به مساجد جذب کرده و کارهای وی ضدانقلاب‌ها را عصبانی کرده و آن‌ها را به واکنش واداشته است.