کسی تصور نمی کرد که زیدان مربی شود. یک فرد ساکت درون زمین که برای بردن بازی ها بیشتر روی تکنیک خود تمرکز داشت و به همین خاطر کسی تصور نمی کرد که زیدان مربی موفقی شود.