قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور داشتن پیوست علمی برای امر به معروف و نهی از منکر را ضروری دانست و گفت: مردم باید از بستر این فریضه مطالبه گری کنند.