رسالت نانوشته دولت یازدهم و دوازدهم، تغییر راهبرد سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی از مبارزه با نظام سلطه گر آمریکا به عادی سازی روابط با ابرجنایتکار تاریخ و سازش با دشمن آمریکایی بوده است.