#مردم از مسئولین میپرسند اما خود مردم جواب میدهند !!!