سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه گفت: بیش از 18 هزار هکتار از مزارع غلات در دو مرحله سن مادر و پوره آفت زدایی شد.