سعید معروف به دلیل آسیب دیدگی چهار روز از همراهی تیم ملی والیبال ایران در ادامه جام جهانی دور خواهد ماند.