پس از دو روز برگزاری مسابقات بانوان در دومین روز مسابقات جودو قهرمانی کشور با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.