تجربه تاریخی نشان می دهد که اعمال این گونه محدودیتها و سخت گیریها جواب معکوس داده و راه به جایی نمی برد ؛ اما این موضوع نمی تواند نافی رسالت اسلامی و انسانی هیچ شخص و مجموعه ای باشد.