مسکن همواره یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر در طول تاریخ بوده است و باید به این مهم اشاره داشت که دولت‌ها از انقلاب به بعد برای تأمین مسکن مورد نیاز مردم سیاست‌هایی همیشگی و متفاوت در پیش گرفتند.