با اجرا شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان، شاهد حضور مجدد بازنشسته ها با نقش مشاور هستیم!