آیا سرافراز قرار است جای مشایی و بقایی را برای احمدی‌نژاد پر کند یا صرفاً مهره‌ای خوش‌نام جهت پشبرد دستور کار احمدی‌نژاد برای تخریب و انتقام از سازمان اطلاعات سپاه است؟