به گزارش فاطر۲۴ ،هفته گذشته و در روز رأی اعتماد به چهار وزیر دولت دوازدهم، روحانی در مجلس به نکته‌ای اشاره کرد که در میان دعواهای سیاسی گم شد. روحانی گفت که برخی از افراد را برای وزارت دعوت کرده ولی استخاره آنان خوب نیامده و جواب منفی به روحانی داده‌اند. به همین مناسبت به […]