چند‌روز قبل‌نیز فائزه‌هاشمی جمهوری‌اسلامی را دارای تفکرات‌داعشی خوانده‌بود.