اوائل همین ماه در ارومیه با محوریت یکی از موسسات مردم نهاد و با حضور تعدادی از مدیران و کسانی که خود را در حوزه ازدواج کارشناس می‌دانند جلسه‌ای تشکیل شد صرف نظر از حواشی مباحث، دستاورد این سری نشست‌ها همواره محل سوال است.