منطق دین دائر مدار حق است. حتی این استثنائاتی که گاهی باید از فرد اصلح گذشت و دفع افسد به فاسد کرد هم طبق مبانی دینی است و خارج از منظومه دینی نیست.