ولی‌زاده گفت: سالیانه ۶۰ هزار نفر به دلیل مصرف انواع محصولات دخانی در کشور فوت می‌کنند.