معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس بررسی‌های میدانی در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز شرایط محیطی به حد مطلوب نرسیده است جمعیت آرتمیا ارومیانا کمتر می‌باشد اما با بهبود شرایط محیطی در طی هفته‌های آینده جمعیت آن بسیار بیشتر خواهد شد.