به نظر شما با توجه به شرایط فعلی جامعه کدام یک مهمتر است و باید برخورد شود ؛ آیا برجام یا برخورد با مفسدان اقتصادی مهمتر و اساسی تر است. مردم پاسخ می دهند