به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن صادقی مقدم  عضو حقوقدان شورای نگهبانامروز در گردهمایی عوامل انتخابات ۱۴۰۰ با بیان اینکه انقلاب آسان به دست نیامده است، گفت: ملت بزرگ ایران هزینه‌های زیادی برای انقلاب پرداخته است. این انقلاب برای تداوم نیاز به مقاومت، ایثار، فداکاری و بصیرت دارد که با حضور  در ...