علی رغم گذشته چند روز از انتشار خبر شخم زدن حریم رودخانه سیمینه رود و تبدیل آن به زمین کشاورزی در جنب میدان هما، اداره منابع طبیعی شهرستان بوکان و اداره منابع آب سکوت کرده‌ اند.