به گزارش فاطر۲۴ ، روز پنج شنبه هفته ی گذشته،نهم اسفندماه، نظرسنجی در مورد میزان رضایت از امنیت اطراف دانشگاه در صفحه اینستاگرام «خبرنامه دانشجویان ایران»  منتشر شد که از ۳۷ دانشگاه در این نظر سنجی مورد بررسی قرار گرفت. هر چند امنیت محدوده دانشگاه مربوط به وظایف دانشگاه است اما نمی توان از مسئولیت ...