عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی، گفت: تا مادامی که این منشور به قانون تبدیل نشود، مجلس نمی‌تواند در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر گیرد، مگر آنکه دولت ماموریت اجرایی برای فعالیت‌های حقوق شهروندی در لایحه پیشنهاد دهد.