بودجه هنگفتی که به اسم فرهنگ و بدون راهبرد مشخص در ادارات استان‌ها حیف‌ومیل می‌شود و اثری از ان در جامعه دیده نمی‌شود نشان از بی‌برنامگی شورای فرهنگ عمومی استان است.