مسئولیت گروه فیلم و سریال شبکه ۳ بیش از یک سال است که به مهدی آذرپندار سپرده شده است؛ یکی از مظاهر آن نوگرایی که گفته شد. به این انتصاب هم حتما نقدهایی وارد است. عملکرد نزدیک به ۱۳ماه او و همکارانش در شبکه۳ را در یک گفت‌وگوی ۹۰دقیقه‌ای بررسی کردیم.