مهران مدیری مجری و کارگزدان برنامه دور همی از حراج هدایای مهمانان برنامه دورهمی در قالب موزه دورهمی به نفع زلزه زدگان و سیل زدگان خبر داد.