همه جنگ ها ستون پنجم دارند. نقش ستون پنجم، ایجاد خطای محاسباتی در فرآیند تصمیم گیری های جبهه رقیب و انتقال اطلاعات رقیب به جبهه خودی است.