تدابیر امنیتی در مکه مکرمه در روزهای کرونایی اتخاذ شده است.