مهمترین گزینه ایران برای «انتقام سخت» از همان ساعات اولیه توسط رهبر معظم انقلاب به صورت رسمی ابلاغ و عملیاتی شده است.