رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک در بازار حضور فعال دارد و اجازه نوسان زیاد در بازار را نمی‌دهد.