روغن پالم هم یکی از فرآورده های غذایی است و اگر درست و به اندازه مصرف نشود می تواند آسیب زا باشد.