علی فرازی فرهنگی بازنشسته اهل ارومیه، گفت: من به عنوان یک ایرانی وظیفه دارم که در این انتخابات شرکت کنم چرا که هر رای ما تیری به قلب دشمن است امروز دشمن در کمین نشسته تا با توطئه‌های خود ضربه‌ای به دین مقدس اسلام بزند.