حرام غير ذاتی آن چيزی است كه خود فی النفسه حرام نيست اما يك عواملی باعث حرمت آن می شود.