بررسی کارنامه حدود یک‌ساله قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی خالی از لطف نیست، یک‌سالی که همان‌طور که گفته شد سالی پرکار و شلوغ برای قضات و مجموعه قوه قضائیه بوده است.